ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIA DOPALACZOM

Badania psychologiczne wykazały, że istnieje związek pomiędzy używaniem dopalaczy a niedojrzałością emocjonalną o charakterze parcjalnym. Założenie to jest punktem wyjścia do tworzenia skutecznych strategii profilaktycznych, opartych na technikach korekcji i stymulacji rozwoju społecznego.

 

Chodzi min. o umiejętności przeżywania pozytywnych doznań będących efektem prawidłowych relacji interpersonalnych i zachowań prospołecznych (bez udziału środków psychoaktywnych), eliminujących jednocześnie ryzyko patologii dalszego rozwoju psychospołecznego.

 

DOPALACZE NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ

Szkolenia adresowane są do szerokiego grona osób pracujących z młodzieżą: rad pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców w internatach i bursach, kadry Pomocy Społecznej (placówek wsparcia dziennego, całodobowych, pracowników socjalnych), kuratorów sądowych, organizatorów imprez młodzieżowych,

dla RODZICÓW, organizowane podczas zebrań w szkołach.

 

Szkolenia uwzględniają przyczyny używania dopalaczy, zagrożenia z tym związane oraz metody przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Tematyka szkoleń:

  • Aktualny stan wiedzy o dopalaczach - rodzaje i działanie dopalaczy.

  • Zagrożenia medyczne, psychologiczne, społeczne i prawne wynikające z używania dopalaczy.

  • Psychospołeczne przyczyny używania dopalaczy.

  • Regulacje prawne dotyczące używania dopalaczy.

  • Techniki interwencyjne w przypadku stwierdzenia użycia substancji psychoaktywnej, w tym dopalaczy – specyfika kontaktu indywidualnego, interwencja rodzinna.

  • Diagnoza osób używających substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.

  • Strategie profilaktyczne zmniejszające zainteresowanie młodzieży dopalaczami.

  • Stymulacja rozwoju emocjonalno - społecznego jako metoda przeciwdziałania używaniu dopalaczy.

 
back
  Copyright © 2024 Towarzystwo NOWA KUŹNIA